Protocols

Inleiding

Onder een protocol verstaat Fuga alle acties die door een dierenarts kunnen worden gesteld waarbij één of meerdere handelingen worden gecombineerd met het gebruik van hulpstoffen (producten). Voorbeelden van protocols: de castratie van een kater, een keizersnede van een rund, etc. Het voordeel van het gebruik van protocols in een consultatie is dat u bij een vaak terugkomende actie niet telkens opnieuw alle gebruikte hulpstoffen moet registreren, aangezien dat automatisch gebeurt.

Let op: indien u automatisch rappels voor vaccinaties of 'andere behandelingen' wenst aan te maken, dan moeten die als protocols ontworpen worden!

Nieuw protocol toevoegen

instellingen-applicatie-protocol-nieuw.png

Om een nieuw protocol aan te maken moet u in de tab 'Instellingen' zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). Kies in deze lijst voor 'Protocol' en klik vervolgens op de 'Nieuw'-knop.

protonl.PNG

In het nieuwe scherm moet u verschillende gegevens invullen met betrekking tot het protocol.

 • Naam - Hier geeft u het protocol een zinvolle naam, zodat u later gemakkelijk dit protocol kunt selecteren.
 • Label - Het is mogelijk om aan een protocol een 'label' toe te kennen, net zoals bij producten of klanten. Nadien kunt u dan rapporten opvragen waarbij u dit label kunt gebruiken als filter.
 • Type - Er bestaan verschillende protocoltypes, selecteer hier het juiste type (zie verder).
 • Vaste prijs - Hier selecteert u of u het protocol een vaste prijs wilt geven of dat het protocol een samengestelde prijs moet hebben (samenstelling van handelingen en producten, zie verder).
 • Beschrijving - Hier geeft u eventueel een diepgaandere beschrijving van het protocol.

Voor elk protocol kan nog gespecificeerd worden op welke dierklasse en/of diersoort het protocol van toepassing is. Indien die zijn ingevuld, zal het protocol enkel toegepast kunnen worden op dieren van deze dierklasse en/of soort. Bovendien kunt u ook meer informatie aanduiden over de eventuele sterilisatie en de status van het dier.

Type protocols

Zoals eerder aangegeven, zijn er verschillende protocoltypes beschikbaar. Hieronder wordt er extra informatie gegeven over elke type.

Algemeen en operatie

Deze types kunnen gespecificeerd worden. Hiervoor is er geen extra informatie nodig.

Anticonceptie

anticonceptie.PNG

Het type anticonceptie heeft nog enkele extra gegevens nodig. Zoals voor elk type kan ook hier gespecificeerd worden voor welke dierklasse en/of soort het protocol van toepassing is. Daarnaast kunnen de volgende zaken ingesteld worden:

 • Periode - Dit is de tijdspanne die tussen twee protocols zit.
 • Template - Voor de drie talen (Nederlands, Frans en Engels) kunnen er verschillende templates gekozen worden. Die templates zullen dan gebruikt worden bij het versturen van de rappels.

Bij het toepassen van een protocol van dit type, zal ook de 'Sterilisatie status' aangepast worden van het dier waarop het protocol toegepast werd.

Vaccinatie

vaccinatie%20hond.PNG

Er kan ook voor het vaccinatietype gekozen worden. In het systeem zijn er vaccinatietypes voorzien voor de volgende diersoorten:

 • Hond
 • Kat
 • Ezel
 • Paard
 • Konijn
 • Fret
 • Duif

Afhankelijk van het gekozen vaccinatietype van het dier, zullen er verschillende ziektes verschijnen waarvoor u het type dier kunt inenten. De keuzemogelijkheden van 'Dierklasse' en 'Diersoort' zijn ook verdwenen.

Net zoals bij het anticonceptie type, kunt u ook hier een periode instellen en verschillende templates kiezen voor de rappels in de verschillende talen (Nederlands, Frans en Engels).

Productbehandeling

productbehandeling.PNG

Bij een productbehandeling kunt u aangeven hoe dikwijls een product genomen moet worden en met hoeveel tijd ertussen. Dit laat toe om rappels te sturen voor elke toediening/inname die de klant/patiënt moet uitvoeren.

Andere behandeling

andere%20behandeling.PNG

U kunt zelf ook wederkerende behandelingen aanmaken: een type dat vergelijkbaar is met dat van anticonceptie. U kunt bepalen voor welke 'Dierklasse' en 'Diersoort' het protocol geldig is, na welke periode het protocol terug uitgevoerd moet worden en welke templates van de herinneringsbrieven voor de verschillende talen (Nederlands, Frans en Engels) u wilt invoeren.

Instellingen protocol

protocol.PNG
Nadat u de initiële instellingen heeft ingevuld, krijgt u een overzichtsscherm (zie afbeelding rechts). U kunt deze algemene informatie nog steeds aanpassen door op het edit10.png-icoon te klikken onder de tab 'Algemeen'.

Nu kunt u dit protocol verder aanvullen via de volgende tabbladen: 'Subprotocols', 'Protocol handelingen' en 'Protocol producten'.

 • Handelingen - Dit zijn de handelingen die uitgevoerd zullen worden bij het uitvoeren van het protocol.
 • Producten - Dit zijn de producten die gebruikt zullen worden bij het uitvoeren van het protocol.

Indien er bij de algemene instellingen voor een samengestelde prijs gekozen is, zullen de prijzen van deze handelingen en producten opgeteld worden om de prijs van het protocol te bepalen.

Subprotocol toevoegen

subprotocol.PNG

Het is mogelijk om een protocol toe te voegen aan een protocol. Dit is handig als er een lijst van producten en/of handelingen terugkomt in verschillende protocols. In zo'n geval maakt u van die lijst een protocol op zich en voegt u dat protocol toe aan het bestaande protocol als subprotocol. Een behandelings- of vaccinatieprotocol kan echter niet als subprotocol gebruikt worden. Er is ook slechts één niveau van subprotocols mogelijk, wat wilt zeggen dat een protocol dat gebruikt wordt als subprotocol zelf geen subprotocol kan bevatten. Enkel gepubliceerde protocols zijn zichtbaar bij het toevoegen van een subprotocol.

U kunt subprotocols toevoegen aan een protocol. Door de tab 'Subprotocols' te selecteren, krijgt u een overzicht van alle subprotocols die toegevoegd zijn. Door op het add10.png-icoon bovenaan te klikken, opent een pop-up waarin u enkele gegevens dient in te vullen.
 • Subprotocol - Hier kiest u het protocol dat u wilt toevoegen. Enkel de beschikbare protocols voor de dierklasse en soort van het protocol zullen in deze lijst staan.
 • Diersoort - Dit veld is zelf niet wijzigbaar, maar zal automatisch updaten in functie van het gekozen subprotocol. Bovendien geeft dit veld aan in hoeverre het gekozen subprotocol specifiek is voor een bepaalde diersoort.
 • Aantal protocols - Hierin geeft u in hoeveel keer het gekozen subprotocol uitgevoerd moet worden.

In het overzicht heeft u volgende icoontjes:

 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoontje te klikken, krijgt u een identieke pop-up als bij het toevoegen, met het verschil dat alle gegevens al ingevuld zijn. U kunt wijzigingen maken door een nieuwe subprotocol te kiezen of door het 'Aantal protocols'-veld te wijzigen.
 • delete10.png : verwijderen - Door op dit icoontje te klikken, kunt u, na bevestiging, een subprotocol uit de lijst verwijderen.

Protocol handeling toevoegen

protocol%20handelingen.PNG
U kunt handelingen toevoegen aan een protocol. Door de tab 'Protocol handelingen' te selecteren, krijgt u een overzicht van alle handelingen die toegevoegd zijn. Door op het add10.png-icoon bovenaan te klikken, opent een pop-up waarin u enkele gegevens moet invullen.
 • Handeling - Hier kiest u de handeling die u wilt toevoegen. Enkel de beschikbare handelingen voor de dierklasse en soort van het protocol zullen in deze lijst staan.
 • Diersoort - Dit veld is zelf niet wijzigbaar, maar zal automatisch updaten in functie van de gekozen handeling. Bovendien geeft dit veld aan in hoeverre de gekozen handeling specifiek is voor een bepaalde diersoort.
 • Aantal handelingen - Hierin geeft u in hoeveel keer het gekozen handeling uitgevoerd moet worden.

In het overzicht heeft u volgende icoontjes:

 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoontje te klikken, krijgt u een identieke pop-up als bij het toevoegen, met het verschil dat alle gegevens al ingevuld zijn. U kunt wijzigingen maken door een nieuwe subprotocol te kiezen of door het 'Aantal handelingen'-veld te wijzigen.
 • delete10.png : verwijderen - Door op dit icoontje te klikken, kunt u, na bevestiging, een handeling uit de lijst verwijderen.

Protocol product toevoegen

protocol%20product.PNG
U kunt producten toevoegen aan een protocol. Door de tab 'Protocol producten' te selecteren, krijgt u een overzicht van alle producten die toegevoegd zijn. Door op het add10.png-icoon bovenaan te klikken, opent een pop-up waarin u enkele gegevens dient in te vullen.
 • Product - Hier kiest u het product dat u wilt toevoegen.
 • Uitgaande eenheid en Aantal uitgaande eenheden per product - Deze velden zijn niet aanpasbaar, ze komen rechtstreeks uit de productdefinitie.
 • Aantal uitgaande eenheden - Hier geeft u de hoeveelheid aan die gebruikt wordt bij het protocol.
 • Verkocht - Als dit vakje is aangevinkt, worden de producten meegegeven met de klant (verkocht). Al dit vakje niet is aangevinkt, worden ze toegediend. Opmerking: verkochte producten zijn niet inbegrepen in een eventuele vaste protocolprijs. Ze worden altijd apart aangerekend omdat het btw-tarief verschillend kan zijn per product en verschillend kan zijn van de erelonen (of van toegediende producten).

In het overzicht heeft u volgende icoontjes:

 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoontje te klikken, krijgt u een identieke pop-up als bij het toevoegen, met het verschil dat alle gegevens al ingevuld zijn. U kunt wijzigingen maken door een nieuwe subprotocol te kiezen of door het 'Aantal uitgaande eenheden'-veld te wijzigen.
 • delete10.png : verwijderen - Door op dit icoontje te klikken, kunt u, na bevestiging, een product uit de lijst verwijderen.

Protocol publiceren

Vooraleer u een protocol kunt gebruiken, moet u het protocol ook publiceren. U moet hiervoor op het publish10.png-icoon klikken. Dat is zowel mogelijk vanuit het overzichtsscherm als vanuit de protocollijst (zie verder).

Protocol opzoeken

opzoeken.PNG

Om één of meerdere protocols op te zoeken, moet u in de tab 'Instellingen' zitten. In de grijze balk onder het hoofdmenu zult u een tekstveld en een dropdownmenu zien (zie afbeelding rechts). U kunt hier de exacte zoekterm(en) of een deel van de zoekterm(en) opgeven. U kunt ook gebruikmaken van een zogenaamde wildcard (*) in de zoekterm. Indien u in het tekstveld een '*' typt, zult u een lijst van alle protocols te zien krijgen, beperkt wordt door een maximaal aantal zoekresultaten, zie Mijn voorkeuren).

Zoals u rechts in de afbeelding kunt zien, zult u een overzicht krijgen van protocols. Boven de lijst staat een groot add10.png-icoon. Door op dit icoon te klikken, opent een pop-up dat vergelijkbaar is met het scherm dat u krijgt om een protocol toe te voegen (zie eerder). In de lijst zijn er verschillende icoontjes per protocol:
 • edit10.png : bewerken - Door op dit icoontje te klikken, opent er een pop-up waarin u de algemene gegevens kunt wijzigen. Opmerking: zodra het protocol gepubliceerd is, kunt u de naam, dierklasse en soort niet meer wijzigen. Bij vaccinaties kunt u tevens de ziektes niet meer wijzigen.
 • publish10.png : publiceren - Indien het protocol nog niet gepubliceerd is, kunt u dat doen door op dit icoontje te klikken.
 • activate10.png : activeren - Indien het protocol gepubliceerd is maar niet geactiveerd, kunt u het protocol activeren door op dit icoontje te klikken. Gedeactiveerde protocols zullen niet meer beschikbaar zijn om te gebruiken bij consultaties.
 • deactivate10.png : deactiveren - Door op dit icoontje te klikken, kunt u protocols deactiveren die gepubliceerd en geactiveerd zijn. U kunt deze optie gebruiken om oude en niet-gebruikte protocols niet meer beschikbaar te maken.
 • show10.png : tonen - Door op dit icoontje te klikken, komt u op het overzichtsscherm van het protocol. Dit scherm is vergelijkbaar met het scherm dat u kreeg na het toevoegen van een nieuw protocol. Het verschil is dat er nu het deactivate10.png- of activate10.png-icoon te zien zal zijn. In dit scherm kunt u handelingen en producten toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Protocol gebruiken

U kunt een protocol gebruiken bij een consultatie.

Opgelet: enkel 'Gepubliceerde' protocols kunnen gebruikt worden!

Standaard templates

In het Fuga-systeem zijn er al enkele standaard templates beschikbaar voor behandelingsprotocol ('Vaccinaties' en 'Andere behandelingen'). Hieronder een overzicht van de beschikbare templates. U kunt zelf ook templates aanmaken voor appelbrieven (zie ook de hulppagina over templates).

Default template NL Default template FR Default template EN
Anticonceptie Rappel anticonceptie (Nederlands) Rappel anticonceptie (Frans) Rappel anticonceptie (Engels)
Productbehandeling Rappel productbehandeling (Nederlands) Rappel productbehandeling (Frans) Rappel productbehandeling (Engels)
Andere behandeling Rappel behandeling (Nederlands) Rappel behandeling (Frans) Rappel behandeling (Engels)
Vaccinatie duif Rappel vaccinatie duif (Nederlands) Rappel vaccinatie duif (Nederlands) Rappel vaccinatie duif (Nederlands)
Vaccinatie paard
Vaccinatie ezel
Rappel vaccinatie paardachtigen (Nederlands) Rappel vaccinatie paardachtigen (Frans) Rappel vaccinatie paardachtigen (Engels)
Vaccinatie kat
Vaccinatie hond
Vaccinatie fret
Vaccinatie konijn
Rappel vaccinatie kleine huisdieren (Nederlands) Rappel vaccinatie kleine huisdieren (Frans) Rappel vaccinatie kleine huisdieren (Engels)